Platforma BioApp

Image

V projektu BioApp so projektni partnerji raziskovali možnosti razvoja in proizvodnje naprednih materialov (biopolimerov) iz lupin, ki je neizkoriščena odpadna morska biomasa, ki nastaja pri ribogojstvu in lovu rakov. Poleg dejstva, da je ta vir biomase v veliki meri neizkoriščen, so se tudi raziskovalne in industrijske organizacije, ki že razvijajo biopolimere, soočale s pomanjkljivim znanjem prenosa inovacij iz razvoja v proizvodnjo.

Glavni cilj projekta BioApp je zato bil vzpostavitev nove tehnološke platforme, ki bi okrepila sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in ključnimi gospodarskimi deležniki, s čimer bi se pospešil razvoj pilotne tehnologije na področju naprednih biopolimerov. Sodelujoči partnerji iz univerze, javnih in zasebnih raziskovalnih organizacij, start-up-a in zasebnega podjetja, so združili znanje in veščine ter sledili viziji iskanja celovitih rešitev, razvoja in aplikativno tržno zanimivih visoko inovativnih produktov, ki združujejo naravne vire in prispevajo k blaginji ljudi.

Glavni rezultat projekta je Bioapp platforma -  Nadregionalna tehnološka platforma za prenos naprednih biopolimerov od raziskav do trga. Tvori široko mrežo kontaktov in sodelovanj ter omogoča neposreden prenos raziskav, inovacij in tehnologij med partnerji na skupnih področjih. Raziskovalnim institucijam in podjetjem  nudi lažji dostop do znanja; ter start-up in spin-off podjetjem olajša trženje razvitih proizvodov. Na čezmejnem območju Italije in Slovenije se je s projektom zagotovilo trajen pretok informacij med proizvajalci izdelkov z visoko dodano vrednostjo iz inovativnega bio-polimernega materiala ter razvijalci storitev v prehrambni in kozmetični industriji ter in biomedicini. Območje Slovenije in Italije je tako postalo eno vodilnih evropskih središč za biopolimere in razvoj naprednih tehnologij za njihovo uporabo v omenjenih industrijah. 

Platforma prispeva tudi k razvoju novih poslovnih modelov za prehod v krožno biogospodarstvo. S komercializacijo tehnologije in izdelkov poglabljanje verige vrednosti po načelu »ekonomije zaprtih snovnih ciklov« veča konkurenčnost, spodbuja gospodarsko rast in odpira nova delovna mesta.

V projektu je bil velik poudarek na komunikaciji o biomaterialih z različnimi ciljnimi skupinami. Izvedenih je bilo 58 delavnic oziroma dogodkov, pri katerih so projektni partnerji sodelovali kot aktivni udeleženci oziroma (so)organizatorji. Za izredno učinkovit način komuniciranja se je izkazala uporaba družabnih omrežij. Družabna profila projekta Facebook in LinkedIn sta aktivna tudi po koncu projekta. Redne objave o poljudnih informacijah iz raziskovalnih področjih in produktih prispevajo k prepoznavanju in razumevanju pomena morske odpadne biomase in možnostih njene uporabe v produktih. Ozavešča se tudi o pomenu vpeljave sprememb v vsakodnevno življenje (t.i. zero-waste advice), s katerimi lahko vsak na enostaven način prispeva k ohranjanju okolja in  izboljšanju kakovosti življenja družbe.

Tekom projekta je bilo izdelanih več pilotnih produktov iz biomaterialov, v povezavi s katerimi je bilo  napisanih več kot deset znanstvenih prispevkov. Tako je bila strokovna javnost seznanjena o napredku pri izkoristku in trajnosti bio rafinerijskega procesa za izkoriščanje biomase iz lupin rakov. Med drugim so projektni partnerji razvili materiale, ki lahko posnemajo mikro- in makroreološke lastnosti naravnih biomaterialov na bazi hitlaka ter pripravili in ovrednotili folije za živila iz hitozana z dodatkom različnih ekstraktov. Izdelana je bila knjižnica različno karakteriziranih hitozanov, glede na molekulsko maso in delež acetiliranih enot. Hitozani so bili uporabljeni za oblikovanje  hidrogelov z nadzorovanim zunanjim želiranjem. Z znanstvenimi izsledki so projektni partnerji sodelovali pri pripravi priročnika o  razvoj embalaže v krožnem gospodarstvu, ki je namenjen industriji in zainteresirani javnosti. O projektih dosežkih so projektni partnerji poročali  preko radijskih in televizijskih postaj, v spletnih oddajah ali intervjujih.

Tekom projekta so se vzpostavila sodelovanja  s start-up in spin-off podjetji (BiopoLife, 123zero, MibiTo,), in  s tem prispevali k razvoju novih trajnostnih produktov, ki jih ponujajo na trgu.  Sodelovanje s takšnimi podjetji je ključno, saj so pripravljena sprejeti inovacije, jih implementirati v svoje poslovne ideje ter s tem ustvariti nova delovna mesta. Podjetja iz področja prehrambne, kozmetične in zdravjem povezane industrije so ključna za prehod razvite eko-inovacije iz laboratorijske proizvodnje na pred-industrijski nivo. Vključevanje MSP je bilo ključno za dostop do končnih kupcev, s čimer je bila ustvarjena celotna veriga vrednosti in presežena vrzel, ki jo  imajo običajno raziskovalne institucije, ki ustvarjajo inovacije.

Projekt BioApp je bil prepoznan kot generator rešitev za probleme plastike za enkratno uporabo in je preko svojih rezultatov vključen v več multilateralnih in interdisciplinarnih združenjih, ki promovirajo trajnostni razvoj in inovacije.


Ligações relacionais

  • Rede
  • Lista
  • Geolocalização

Contacte a pessoa de referência Uroš Novak