Έρευνα έργου MEDCLIV

Έρευνα έργου MEDCLIV

Το έργο MEDCLIV διέδωσε μια έρευνα που απαντήθηκε από περισσότερους από 800 αμπελουργούς και οινοπαραγωγούς. Ο χάρτης παρουσιάζει τους κινδύνους για την κλιματική αλλαγή που συνήθως παρατηρούνται από τους οινοπαραγωγούς και τους οινοπαραγωγούς καθώς προέκυψαν από την επεξεργασία των απαντήσεων αυτής της έρευνας.

Στον χάρτη, τα εδάφη σχεδιάστηκαν με βάση τις αμπελουργικές περιοχές όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 (17 Δεκεμβρίου 2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάθε προσδιοριζόμενη αμπελουργική περιοχή συνδέθηκε τότε με συγκεκριμένους κλιματικούς κινδύνους με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μέσω των απαντήσεων της έρευνας.

Αυτή η κάρτα δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να τροποποιηθεί χωρίς άδεια